Nie znalazłeś produktu którego szukasz lub potrzebujesz zamiennik? Zapytaj

Polityka prywatności

 

RODO PNEUMAT SŁAWOMIR SKÓRKA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PNEUMAT Sławomir Skórka ul.Chyszowska 12  33-100 Tarnów  NIP:873 262 89 66 , REGON: 123051195, telefon (14) 65 78 130 , e-mail biuro@pneumat.pl

 

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przed Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

-telefonicznie, pod numerem telefonu: (14) 65 78 130

-za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: biuro@pneumat.pl

-listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul.Chyszowska 12 33-100 Tarnów

 1. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane:
 1. w celu zawarcia umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy sprzedaży, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej  itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Prawo do sprzeciwu
 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 1. Okres przechowywania danych. Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Pneumat Sławomir Skórka. W obowiązujących w Pneumat Sławomir Skórka politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy Pneumat Sławomir Skórka przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy Pneumat Sławomir Skórka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy Pneumat Sławomir Skórka przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 1. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym
 2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. bankom, i operatorom płatności, podmiotom świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)..
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby (prawo to polega na uprawnieniu do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, także na uprawnieniu do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o: celach przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowanym okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu; prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; do wszelkich dostępnych informacje o źródle Państwa danych osobowych jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Nadto prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się PaństwoAdministrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Państwo zwrócą się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczą inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną).

 1. sprostowania (poprawiania) swoich danych

Mają Państwo prawo żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych (prawo to obejmuje żądanie niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia), ich usunięcia (prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia ich  przetwarzania ( prawo to przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

 • gdy Państwo kwestionujecie prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 1. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (prawo to obejmuje uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu  - z przyczyn związanych z Państwa  szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa  danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe Państwa są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo do sprzeciwu może być wykonane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne a także prawo przenoszenia danych (prawo to obejmuje uprawnienie do  otrzymania przez Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Państwa dotyczących, które dostarczyliście Państwo Administratorowi, oraz uprawnienie do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczyliście Państwo te dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.)
 1. przenoszenia danych  

Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując powyższe prawo do przenoszenia danych mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo powyższe nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym a w przypadku przetwarzania danych w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy jest warunkiem zawarcia umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje odmową zawarcia umowy lub odstąpieniem od niej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w procesie wykonania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

 1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem